Portal Złote Skrzydło
Regulamin Portalu Złote Skrzydło

Regulamin Portalu Złote Skrzydło

I Preambuła i definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu społecznościowego Złote Skrzydło, funkcjonującego pod domeną www.zloteskrzydlo.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela oraz Administratorów jako podmiotów zarządzających i prowadzących Portal.
 2. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy graficzne, znaki towarowe, oprogramowanie i baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
  • Portalu - należy przez to rozumieć portal społecznościowy Złote Skrzydło
  • Właścicielu - należy przez to rozumieć osobę prywatną, Szymona Krupowicza.
  • Administratorze - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Właściciela Portalu do zarządzania i prowadzenia Portalu Złote Skrzydło.
  • Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal.
  • Profilu - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Portalu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Koncie podstawowym - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Portalu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu i hasła, oraz możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień konta.
  • Koncie rozszerzonym - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Portalu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu i hasła, oraz możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień konta. Jest to konto, które przeszło pełną weryfikację konta na podstawie korzystania z Usługi Konta Rozszerzonego.
 5. Złote Skrzydło jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat oraz oferujący Użytkownikom dodatkowe usługi, za które pobierane są opłaty.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Użytkownikiem Portalu Złote Skrzydło może być pełnoletnia osoba fizyczna lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia - działać na podstawie zgody rodziców albo prawnych opiekunów.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych w ramach Portalu Złote Skrzydło. Usługi są świadczone wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 7. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom.
 8. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom (zgodnie z 6 ust. 5 pkt. 2), rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresy wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
 9. Właściciel i Administratorowie zastrzegają sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu Złote Skrzydło.
 10. Dostęp do Usług Portalu Złote Skrzydło jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji i publikowanie informacji o Użytkownikowi w Profilu.
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat do dowolnych Usług świadczonych w ramach Portalu Złote Skrzydło. Właściciel zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 12. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za Usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
 13. Właściciel zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz działania Portalu Złote Skrzydło, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu Złote Skrzydło oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo zwrotu należności za Usługi, za które pobierana jest opłata w przypadku, gdy powodem jest zaprzestanie działalności Portalu przed okresem wynikającym z charakteru Usługi.
 15. Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Usługi, za które pobierana jest opłata w przypadku, gdy powodem jest rozwiązanie Umowy z przyczyny Użytkownika, w tym konsekwencji wynikających z naruszenia Regulaminu.
 16. Portal Złote Skrzydło ma zasadniczo charakter otwarty. Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej. Dane osobowe, które Portal Złote Skrzydło pobiera w celu korzystania z Usług płatnych - w szczególności do aktywowania Konta rozszerzonego, są informacjami chronionymi i są dostępne tylko dla Właściciela Portalu.
 17. Aby korzystać z Usług świadczonych przez Właściciela w ramach Portalu Złote Skrzydło, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Dane osobowe pobierane są w przypadku chęci z korzystania z Konta rozszerzonego.
 18. Usługi określone w I 3. świadczone są między innymi poprzez:
  • udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia Profilu,
  • umożliwienie Użytkownikowi prowadzenia dyskusji na forum i czacie
  • udostępnienie Użytkownikowi możliwości założenia własnej galerii zdjęć,
  • umożliwienie Użytkownikowi wysyłania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  • umożliwienie Użytkownikowi aktywacji Konta rozszerzonego i udostępnienie Usług dostępnych w ramach tego konta,
  • udostępnienie Użytkownikowi pozostałych Usług.

III Rejestracja i Konto
 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 2. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym:
  • Nazwa Użytkownika - nie należy w nazwie podawać numeru oddziału, ponieważ nazwy użytkownika zmienić nie można,
  • Hasła Użytkownika,
  • Adresu e-mail.
 3. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych w Profilu:
  • Województwa,
  • Oddziału,
  • Uzupełnienia danych szczególnych wymaganych do celów korzystania z usług płatnych: Imię, Nazwisko, Ulica, Numer domu/mieszkania, Miasto, Kod pocztowy, Numer telefonu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w swoim Profilu.
 5. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub nieaktualnych danych, Administratorzy i Właściciel maja prawo:
  • Wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  • Zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,
  • Skasować Kontu Użytkownika.
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy i Właściciel mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywają się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji Konta. Właściciel przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu Złote Skrzydło, które jest skutkiem założenia Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
  • Zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
  • Potwierdza autentyczność danych osobowych,
  • Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzy konto pocztowe komunikatów systemowych
  • Wyraża zgodę na otrzymywanie w systemie prywatnych wiadomości komunikatów systemowych
  • Wyraża zgodę w przypadku aktywacji Konta rozszerzonego na otrzymywanie listu aktywacyjnego, materiałów reklamowych oraz zaproszeń i komunikatów drogą pocztową na wskazany w Profilu adres.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 10. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 11. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Szymon Krupowicz, siedziba w Gościeszowice 83A, 67-312 Niegosławice. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Właściciel przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie społecznościowym Złote Skrzydło, oraz w celach rozliczeniowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Właściciel przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Portalu Złote Skrzydło.

V Korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu Złote Skrzydło
 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu Złote Skrzydło. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działania takie mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  • Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu Złote Skrzydło oraz korzystania z usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  • Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych podmiotów,
  • Powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa.
 3. Zabrania się umieszczania w Portalu Złote Skrzydło i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  • Oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  • Oprogramowania przeznaczonego do do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  • Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
  • Zdjęć, do których Użytkownik nie posiada praw.
 4. Zamieszczanie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku.
 6. Właściciel i Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Portalu Złote Skrzydło.
 7. Zabrania się wykorzystywania usług Portalu Złote Skrzydło do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści o charakterze reklamowym bez zgody Właściciela i Administratorów Portalu.

VI Prawa autorskie
 1. Użytkownik poprzez umieszczanie danych, wizerunku, materiałów i wypowiedzi wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby wynikające z Usług Portalu Złote Skrzydło.
 2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w Portalu Złote Skrzydło w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik publikujący w Portalu Złote Skrzydło treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portalu Złote Skrzydło) tych treści.
 4. Użytkownik udziela Właścicielowi prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

VII Odpowiedzialność
 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu Złote Skrzydło przez Użytkownika.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu Złote Skrzydło, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Właściciel wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z portalu Złote Skrzydło i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Złote Skrzydło produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Właściciel nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu Złote Skrzydło, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Właściciela za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu Złote Skrzydło w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Właściciela urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Portalu Złote Skrzydło.

VIII Reklamacje
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu Złote Skrzydło, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu Złote Skrzydło mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego poprzez prywatną wiadomość do Właściciela lub Administratorów.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Właściciela bądź Administratorów w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. W szczególności nie rozpoznajemy reklamacji dotyczących kwestii opisanych .
 3. Właściciel i Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Portalu Złote Skrzydło.
 4. Reklamacje składane do Właściciela lub Administracji, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu Złote Skrzydło nie będą rozpatrywane. Właściciel bądź Administratorzy nie mają obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

IX Przepisy przejściowe i końcowe
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 2. Właściciel zobowiązuje się powiadomić poprzez prywatne wiadomości w Portalu Złote Skrzydło o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w IX 2.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w IX 2. z przyczyn niezależnych od Właściciela.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Właścicielem na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 2 lutego 2012 r.
Strony oddziałów PZHGP
oraz Klubów i organizacji
Skontaktuj się w celu aktualizacji danych lub jeśli Ty lub Twój oddział bądź klub chce prowadzić stronę internetową w naszym systemie.

QBALOTNIK SKLEP wszystko dla gołębi
Hodowla 2000
Pigeon Vitality
Sprzedawca:
350.00 zł
Licytacja (brak ofert)
500.00 zł
KUP TERAZ!
Data zakończenia:
09.03.2021 17:05

Ostatnio Widziani
Użytkowników online: 0
Statystyka

Gości online: 24
Łącznie użytkowników: 12,553
Najnowszy użytkownik: Rafal1976
Strona istnieje 5332 dni
Dzisiaj odwiedzono nas: 19438 razy
Dzisiaj zalogowało się 50 użytkowników
Sprzedawca: mt3
350.00 zł
Licytacja (brak ofert)
500.00 zł
KUP TERAZ!
Data zakończenia: 09.03.2021 17:05


Portal Złote Skrzydło
Miejsce spotkań hodowców gołębi pocztowych.
Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania!


Kontakt z redakcją
Szymon Krupowicz
  535 635 636
zloteskrzydlo@gmail.com
redakcja@zloteskrzydlo.pl

                
Szybki kontakt z redakcją

156,168,271 unikalne wizyty. Wszystkie prawa zastrzeżone! Stronę wygenerowano w 0.06 sekund.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.